XIAO HONG PAO

$85.00

Xiao Hong Pao leafs
Xiao Hong Pao leafs Xiao Hong Pao tea Xiao Hong Pao box


Variety: WUYI ROCK TEA
Origin: Wuyi Mountain, Fujian province, China
Production date: 2016 
Net weight: 96 grams
Pack contents: 12 bags, 8 grams each